Algemene Voorwaarden 

Intra Style is een Business Unit van SIS B.V. (SIS),  hierna te noemen respectievelijk Intra Style en SIS.

 

In de huidige Algemene Voorwaarden zijn de rechten en plichten vastgelegd van partijen, enerzijds Intra Style en SIS, anderzijds een natuurlijke persoon die zichzelf vertegenwoordigt en/of een rechtspersoon, hierna te noemen de klant, die gebruik wenst te maken van een of meerdere diensten aangeboden door Intra Style / SIS, gezamenlijk genoemd partijen. 

 

Wanneer er bepaalde diensten worden gebruikt aangeboden door Intra Style en/of SIS, verklaart de klant hierbij akkoord te gaan met de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

1. Diensten betreffende Binnenhuis Architectuur en Design diensten en overige diensten

 

Intra Style biedt diensten aan op het gebied van Binnenhuis Architectuur en Design, alsmede renovaties en verkoopadviezen bij voorgenomen verkoop & aankoop van een pand, met name in het segment van privé woningen en werkt uitsluitend met afgestudeerde en ervaren Binnenhuis Architecten. 

Op verzoek van de klant en op basis van de wensen van de klant kan Intra Style / SIS met betrekking tot eerder genoemde diensten een offerte uitbrengen. 

Wanneer de offerte wordt geaccepteerd door de klant zal per E-mail een door Intra Style / SIS getekende overeenkomst worden gestuurd naar de klant met het verzoek deze overeenkomst voor akkoord te ondertekenen en terug te sturen naar Intra Style / SIS met gewone post.

 

De kwaliteit van de aangeboden diensten is niet alleen gebaseerd op de kennis en ervaring van de desbetreffende Binnenhuis Architect contractueel verbonden met Intra Style, maar mede gebaseerd op de kwaliteit van de door de klant aangeleverde informatie.  Intra Style zal derhalve deze diensten aanbieden op basis van de best mogelijke inspanning (best effort).

De klant zal echter uiteindelijk bepalen welke informatie hij wenst te verstrekken aan Intra Style en tot in welk detail.

 

2. Betalingscondities van de Binnenhuis Architectuur en Design diensten en overige diensten

 

Na ontvangst van een door de klant getekende overeenkomst zullen de betalingscondities met betrekking tot Binnenhuis Architectuur en Design diensten als volgt zijn:  

 

- 30% van de afgesproken prijs op het moment dat de overeenkomst is getekend door partijen. 

- 30% van de afgesproken prijs op het moment dat Intra Style een concept versie van de plannen levert aan de klant.

- 20% van de afgesproken prijs wanneer de concept versie van de plannen is geaccepteerd door de klant, met een akkoord over eventueel aan te brengen

   wijzigingen.   

- 20% van de afgesproken prijs wanneer Intra Style de uiteindelijke versie van de plannen levert aan de klant.

 

Na ontvangst van een getekende overeenkomst door de klant zal SIS een factuur sturen naar het E-mailadres van de klant, overeenkomstig het door de klant aangegeven E-mailadres,  met hierin vermeld de afgesproken prijs en de hierop verschuldigde btw alsmede de hier boven genoemde betalingscondities.

Op de factuur zullen ook de noodzakelijke bankgegevens van SIS vermeld staan.

 

Het geldbedrag van de speciale aanbieding betreffende het Basis Interieur Design advies, zoals genoemd in deze website, dient voor de levering van dit advies in zijn geheel te zijn voldaan. 

 

3. Diensten met betrekking tot de aankoopbemiddeling van onroerend goed

 

Gebaseerd op de "Requirements" ingevuld door de klant, zal Intra Style de klant informatie doen toekomen met betrekking tot te koop aangeboden onroerend goed in de regio zoals vermeld in de "Requirements". 

 

Indien de klant verdere informatie wenst te ontvangen of een of meerdere onroerendgoed objecten wenst te bezoeken, zal Intra Style contact opnemen met de lokale onroerendgoed agentuur om additionele informatie toe te sturen, respectievelijk een bezoek te regelen. Alle reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de klant. 

 

Intra Style / SIS zal geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden als gedurende de contacten tussen partijen het betreffende onroerendgoed object niet meer te koop blijkt te zijn. en/of verkoopprijzen respectievelijk verkoopcondities zijn gewijzigd. 

 

Een eventuele koopovereenkomst zal door de klant lokaal worden afgesloten via de betreffende lokale onroerendgoed agentuur, gebaseerd op de lokale richtlijnen betreffende het afsluiten van een koopovereenkomst met inbegrip van lokale betalingsverplichtingen zoals aldaar van toepassing en voor zover van toepassing bij het afsluiten van een koopovereenkomst.

In zijn algemeenheid wordt commissie bij verkoop uitsluitend betaald door de verkopende partij.  

Er dient door de klant geen betaling te worden gedaan aan Intra Style / SIS.

 

 

4. TV Productie diensten

 

Verschillende TV productie diensten worden aangeboden door Intra Style zoals aangegeven op de desbetreffende webpagina van de Intra Style website: TV Producties

Gaarne hiervoor per E-mail contact opnemen:   TV@intra-style.com

 

5. Personeelwervingsdiensten

 

Verschillende personeelwervingsdiensten worden aangeboden door Intra Style zoals aangegeven op de desbetreffende webpagina van de Intra Style website: 

Personeelwerving.

Gaarne hiervoor per E-mail contact opnemen:  recruitment@intra-style.com 

 

6. Vertrouwelijkheid 

 

Zowel SIS als Intra Style zijn verplicht alle informatie ontvangen van de klant vertrouwelijk te behandelen.

Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt door Binnenhuis Architecten in opdracht van SIS / Intra Style  respectievelijk door de desbetreffende onroerendgoed agenturen in het buitenland op basis van de door SIS / Intra Style aangeboden diensten, uitgevoerd op verzoek van de klant.

Intra Style kan de klant vragen zijn naam te gebruiken als referentie, alleen echter na uitdrukkelijk akkoord van de klant. 

 

7. Copyright© en Intellectual Property Right (IPR) (Intellectueel Eigendomsrecht)

 

Kopiëren of het doorgeven van enig Intra Style / SIS materiaal in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk verboden.

SIS heeft het Intellectueel Eigendomsrecht van het verkoop en marketing concept van Intra Style.

 

8. Algemeen

 

Indien SIS kennis krijgt van het schenden van de onderhavige Algemene Voorwaarden behoudt zij zich het recht voor juridische maatregelen te treffen en kan zij een onderzoek beginnen. 

De klant gaat akkoord om Intra Style / SIS uit te sluiten van iedere verantwoordelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de diensten geleverd door Intra Style / SIS, voor (vermeende) directe of indirecte schade voor de klant of enige Derde Partij. 

 

SIS / Intra Style behoudt zich het recht voor om privé redenen een aanvraag voor Intra Style diensten te weigeren. 

SIS / Intra Style behoudt zich tevens het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

 

Gedurende de looptijd van een bepaalde Intra Style dienst, schriftelijk overeengekomen met een klant, zal SIS geen wijziging aanbrengen in de Algemene Voorwaarden, onderdeel uitmakend van de overeenkomst met deze klant, geldig ten tijde van de ondertekening.